Algemene voorwaarden webshop

Bij het verstrekken van alle informatie op deze website beroepen wij ons op het ook ons toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat ondermeer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

(dit geldt voor alle informatie op deze website)

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Liniona’s Shop is een onderdeel van Praktijk de Indigodroom. Praktijk de Indigodroom is een zelfstandig werkende coachpraktijk die oplossingsgerichte coaching aanbiedt aan volwassenen en kinderen.

  • Praktijk de Indigodroom is opgericht door Lindsey Knockaert en is gevestigd te De Haan
  • Praktijk de Indigodroom staat geregistreerd onder KvK-nummer 0501.866.617 | BTW-nummer BE0501.866.617
  • E-mailadres: lindsey@praktijk-deindigodroom.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn dus van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, toegankelijk vanop de website praktijk-deindigodroom.be.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Praktijk de Indigodroom is niet verantwoordelijk voor ongemakken of schade, indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de producten. Bij twijfel over het gebruik of uitwerking, dient u contact op te nemen met Praktijk de Indigodroom.

NOOT: Het is belangrijk dat je bij ernstige klachten of ziekten steeds contact op neemt met een huisarts of een specialist. De producten op deze website worden niet als geneesmiddelen erkend en zijn geen medische vervangers van behandelingen of medisch advies (zie ook onze disclaimer).

De koper verbindt zich ertoe bij het doorgeven van een bestelling, de voorwaarden op de website www.praktijk-deindigodroom.be te hebben gelezen en goedgekeurd.

Goederen worden steeds verzonden op risico van de klant. Praktijk de Indigodroom kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet aankomen van een postpakket of schade aan het pakket.

Artikel 4 – Leveringen

Leveringen gebeuren uitsluitend na betaling, tenzij anders overeengekomen. Voor leverkosten: verzend- en retourbeleid. Bij een levering die tweemaal dient aangeboden te worden, zullen dubbele transportkosten in rekening gebracht worden ten laste van de koper.

Artikel 5 – Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. (tenzij anders vermeld) en kunnen worden gewijzigd.

Artikel 6 – Klachten

Klachten dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten aan ons te worden vermeld. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Klachten geven de wederpartij geen recht om betalingen over het niet betwiste gedeelte van de levering op te schorten. Retourzendingen zijn op de kosten van de koper.

Artikel 7 – Schadevergoeding

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet volledige of niet goede levering hoe dan ook, onverminderd ons recht alsnog te leveren hetgeen door de wederpartij is bedongen. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten. Adviezen, instructies, brekingen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door ondeskundig dan wel verkeerd gebruik.

Artikel 8 – Retourzendingen

De wettelijke bedenktijd van het retourbeleid is per 13 juni 2014 van 7 naar 14 dagen gegaan. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt. Binnen deze periode van 14 dagen kunt u zonder opgave van redenen het product terugsturen, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten als ook alle online cursussen. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden Wij hebben het recht vrachtkosten en retourzendingen in rekening te brengen.

Artikel 9 – Betaling

Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur steeds na factuurdatum. De tegenpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de andere overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim te zijn. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijn wordt de wederpartij 1% over de contractsom aan administratiekosten verschuldigd met een minimum van 12.50€ ongeacht de duur van de overschrijving en ongeacht het hierna bepaalde.

Indien de wederpartij niet uiterlijk op de 14de dag na de factuurdatum heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 4%. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar in geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien zijn ten laste beslag wordt gelegd.

Artikel 10 – Zekerheid en ontbinding

Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de tegenpartij of een gegronde vrees daarvoor, onze nog uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, de overeenkomst die aangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van zaken.

Indien de wederpartij met enige verplichting, welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere leveringen deugdelijke zekerheid te verlangen.

Artikel 11 – Kosten

Alle eventuele kosten, waaronder in kasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijk, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van 124€ waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Artikel 12 – Eigendomsrecht

Niets uit teksten van de website, handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Praktijk de Indigodroom. Productbenamingen en gebruikte namen in de productlijn van Praktijk de Indigodroom mogen niet gebruikt of vermenigvuldigd worden.

Artikel 13 – Betwistingen

Voor alle betwistingen is uitsluitend een rechtbank van Brugge (België) bevoegd.

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01-07-2017